Ons klimaat verandert. Periodes met hoge temperaturen en langdurige droogte worden afgewisseld met extreme buien die overlast en schade veroorzaken. De gemeente Deurne wil zich wapenen tegen deze ontwikkeling en neemt maatregelen om de effecten tegen te gaan.

Ongeveer 70% van alle verharding (daken en bestrating) ligt op particulier terrein. Daarom kunt ook u een belangrijke bijdrage leveren. Om dit te stimuleren kunt u gebruik maken van een subsidie voor het afkoppelen van hemelwater. Deze subsidie kunt u aanvullen met een bijdrage van het waterschap.

Wat is afkoppelen van het hemelwater?

Het regenwater van woningen en bedrijven wordt via de regenpijpen afgevoerd naar de riolering. In veel gevallen komt dit regenwater samen met het afvalwater in één riool bij elkaar en wordt het afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Afkoppelen houdt in dat u het regenwater niet meer afvoert naar het riool, maar dit opvangt op uw eigen perceel, bijvoorbeeld in uw tuin.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De toe te kennen subsidie voor het afkoppelen van hemelwater bedraagt € 7 per m2 af te koppelen oppervlak met een maximum van € 3.500 per aanvraag.

Aanvragen subsidie 

U vraagt de subsidie vóór het starten van de werkzaamheden aan. Kijk bij "voorwaarden subsidie afkoppelen hemelwater" waar u rekening mee moet houden.

Gebruik voor het aanvragen van de subsidie onderstaand formulier. Hou bij de hand:

 • DigiD (of eHerkenning voor bedrijven)
 • Een situatietekening waarop is aangegeven: plattegrond / schets van de betreffende gebouwen, foto/schets van de huidige situatie en een ontwerptekening met de opbouw van het groen dak (deze voegt u toe aan de aanvraag)

Wanneer u geen eigenaar bent van het pand: een ondertekend machtigingsformulier waarin duidelijk is aangegeven dat u gemachtigd bent door de eigenaar/vereniging van eigenaren om deze subsidie aan te vragen

DigiD linkaanvragen subsidie afkoppelen hemelwater

Voorwaarden subsidie afkoppelen hemelwater

Als u hemelwater wilt opvangen op eigen terrein en dit in de bodem laat infiltreren dan is het van belang dat de bodem daarvoor geschikt is. U kunt dit zelf eenvoudig controleren met de zogenoemde emmertest.

Emmertest

 • Graaf op verschillende plekken een gat van 30 centimeter diep
 • Vul de gaten met een emmer water
 • Als het water binnen 15 minuten wegloopt, infiltreert het regenwater goed. Als het minder dan uur duurt, is de waterdoorlatendheid gemiddeld. Is het water na een uur nog niet volledig weggezakt? Dan is de waterdoorlatendheid laag en is de grond niet of minder geschikt voor infiltratie

Voorwaarden pand

Uw pand moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw woning of bedrijfspand is vóór 1 juni 2015 gebouwd;
 • Het regenwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering, niet zijnde drukriolering, en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

Waar moet uw voorziening aan voldoen?

U moet op eigen terrein een voorziening treffen die minimaal voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart of uitgevoerd;
 • Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Deurne.
 • Er wordt tenminste 15 m2 dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering;
 • Hemelwater afkomstig van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen in een op eigen terrein aan te leggen waterberging.
 • De waterberging kan tenminste 30 liter per m2 afgekoppeld dakoppervlak bergen;
 • Het opgevangen hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd naar oppervlaktewater of gemeentelijke riolering;
 • Indien er sprake is van een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG);
 • Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien van een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst;
 • De waterberging wordt altijd zodanig ontworpen dat deze bijdraagt aan het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot overlast bij naastgelegen percelen;
 • De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van water bij hevige buien als de voorziening vol is, bij voorkeur bovengronds;
 • De waterberging moet controleerbaar zijn op werking (zichtbaar of toegankelijk). De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn (bij maximaal 2 mm neerslag per etmaal).

Meer informatie

U kunt de subsidie voor het afkoppelen van hemelwater aanvullen met een bijdrage van waterschap Aa en Maas. Het waterschap vergoedt een deel van de kosten tot een maximum van € 5.000.

Informatie over deze subsidie van het waterschap vindt u op de website van het Waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie-klimaatbestendige-maatregelen/

Mocht u nog meer informatie willen over het verduurzamen van uw huis, kijk dan eens op de overzichtspagina Duurzaam Deurne.

Hoe gaat het verder?

Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Hierbij is de datum bepalend waarop een volledig ingevulde aanvraag is ingediend. Wij reageren binnen 4 tot 6 weken op uw aanvraag.

 • Bedraagt het subsidiebedrag minder dan € 2.000? Dan keren wij de subsidie zo snel mogelijk uit. U moet de uitgevoerde werkzaamheden achteraf op ons verzoek kunnen aantonen.
 • Bedraagt het toegekende subsidiebedrag meer dan € 2.000? Dan vindt uitkering van het subsidiebedrag plaats na afronding van de werkzaamheden. De aanvrager levert hiertoe facturen van gebruikte materialen en een fotoverslag van de werkzaamheden.

Heeft u gevonden wat u zocht?