In de Omgevingswet gelden veel algemene regels en vaak is enkel een melding voldoende. Dit betekent dat er voor veel activiteiten geen vergunning meer noodzakelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor bouwactiviteiten.

Neem eerst contact met ons op

Voordat u een handhavingsverzoek indient en daarmee de procedure start kunt u het beste eerst contact met ons opnemen. Als gemeente zijn wij niet voor alles verantwoordelijk en kunnen we niet op alles handhaven. Wel kunnen wij u helpen met het vinden van de juiste manier. U kunt contact opnemen via 0493-38 77 11  of via het contactformulier

U kunt ook een melding leefomgeving doen

Als u zich zorgen maakt over een situatie, parkeeroverlast, bij hinder of gebreken in de openbare ruimte, kunt u een melding leefomgeving doen. Een melding is geen verzoek om handhaving. Maar door een melding wordt de situatie onderzocht. Bij klachten over de inrichting van de fysieke openbare ruimte kunt u denken aan een verzakte stoep, kapotte speeltoestellen, onderhoud van groenvoorzieningen en riolering of een verkeersonveilige situatie. U doet hiervoor online een melding met het formulier melding woon- of leefomgeving.

Handhavingsverzoek

Uw handhavingsverzoek werkt twee kanten op. Met het indienen van een handhavingsverzoek vraagt u ons om een formeel besluit te nemen over een situatie op een bepaalde locatie in Deurne. Verder vraagt u ons ook om een handhavingsprocedure tegen een derde te starten.

Voorwaarde is dat overtreden regel van enige betekenis is en bestuursrechtelijk gehandhaafd kan worden. Let op, u heeft bij het handhavingsverzoek in beginsel geen garantie op anonimiteit. U moet belanghebbend zijn, dit betekent dat u een persoonlijk belang heeft bij handhaving van de door u genoemde overtreding. Het is een wettelijke eis die voor elke aanvraag en aanvrager geldt. Uw belanghebbendheid moet door u en ons aangetoond worden, nog voordat het onderzoek start.

Waarom een strenge eis bij handhaving? 

Uw verzoek betekent dat onze toezichthouder de door u aangewezen locatie gaat bezoeken, onderzoeken en in dialoog moet treden met de gebruiker/bewoner. Het gaat bij een handhavingsverzoek nooit alleen om uw belang. De gebruiker/bewoner van de locatie heeft recht om met rust gelaten te worden en privacy.

Na ons onderzoek kunnen wij besluiten om handhavend op te treden, maar ook om hiervan afzien of te gedogen. Hiervan krijgen u en de betrokkene van de locatie een bericht.

Wanneer kunt u om handhaving verzoeken?

Wanneer u overlast ervaart en vermoedt dat regels van de gemeente Deurne niet worden nageleefd. U vraagt dan van ons om de situatie te onderzoeken en hierover een beslissing te nemen.

Samenvattend, aan welke eisen moet het handhavingsverzoek voldoen?

Een handhavingsverzoek is een formeel verzoek. De procedure is in de wet geregeld. Dit heeft als gevolg dat er bepaalde eisen zijn waaraan een verzoek moet voldoen, voordat wij het verzoek in behandeling kunnen nemen:

 • De gemeente Deurne mag alleen regels handhaven waarvoor wij bevoegd gezag zijn. Maar wij zenden uw verzoek door, als wij weten welke andere overheidsinstantie wel bevoegd is.
 • De gemeente Deurne is meestal bevoegd gezag bij woonlocaties. Als sprake is van een vermoedelijke milieuovertreding van een bedrijf, wordt uw handhavingsverzoek door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant behandeld (ODZOB), zie de website van de ODZOB.
 • Uw handhavingsverzoek moet gericht zijn op bestuursrechtelijke handhaving. De gemeente kan niet handhaven op contractuele afspraken onderling of specifieke overtredingen van het burenrecht. Bij strafbare feiten kunt u aangifte of een melding doen bij de politie.
 • U moet belanghebbende zijn. Dit is al uitgelegd.
 • Wij hebben voldoende informatie nodig om de situatie op de locatie goed te kunnen beoordelen. Bij onduidelijkheden kunnen wij u vragen uw verzoek aan te vullen.

Goed om te weten

U en degene waartegen het handhavingsverzoek zich richt, krijgt een ontvangstbevestiging. Het is niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek hebt ingediend. U kunt een verzoek om handhaving dus niet anoniem indienen. Een overtreding betekent niet altijd ook de start van een procedure handhaving. 

 1. Ook als sprake is van een overtreding zijn wij verplicht een mogelijk opheffen van de overtreding door verlening van een omgevingsvergunning te beoordelen.
 2. Bij de behandeling van uw verzoek kijken wij naar uw belangen, het algemeen belang van handhaving en de belangen van de overtreder. Bij een handhavingsprocedure moeten wij nadrukkelijk ook proportionaliteit en evenredigheid afwegen. Vooral bij een overtreding van beperkte omvang of impact kan dit tot niet handhaving leiden.

Een handhavingsprocedure betekent niet altijd onmiddellijke start handhaving. Dit is afhankelijk van de ernst en de gevaarzetting en er moeten enkele vaste procedure stappen doorlopen worden voor de feitelijke uitvoering.

Schriftelijk of online met het e-formulier een verzoek indienen

U kunt uw verzoek ook schriftelijk of door het invullen van een e-formulier indienen.

Geef daarbij in elk geval de volgende informatie:

 • Uw gegevens (naam, adres, woonplaats en contactgegevens);
 • Locatie (adres en woonplaats) waar overtreding zou plaatsvinden;
 • Beschrijving van de mogelijke overtreding;
 • Waarom u wilt dat de gemeente gaat handhaven;
 • Welke hinder of overlast u ervaart;
 • Is er sprake van een noodsituatie;
 • Is dit bij politie gemeld.

Indien bekend:

 • De naam van de persoon of het bedrijf die volgens u in overtreding is;
 • De wet of regel die volgens overtreden worden;
 • Eventuele bijlagen van de situatie, bijvoorbeeld een foto.

E-formulier

Hoelang duurt het?

Wij nemen meestal binnen 8 weken een besluit over uw handhavingsverzoek. Als wij meer tijd nodig hebben, ontvangt u daarover bericht van ons.

U ontvangt van ons een brief waarin staat:

 • Of wij uw handhavingsverzoek in behandeling kunnen nemen;
 • Wat het resultaat van ons onderzoek en of sprake is van een overtreding;
 • Of en hoe wij handhaven tegen de overtreding.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Wat valt niet onder een Verzoek om handhaving?

De strafrechtelijke of een privaatrechtelijke handhaving. De gemeente doet de uitvoering van veel bestuursrechtelijke regels, maar zeker niet van alle bestaande regels. Handhavingsverzoeken die anoniem of niet (digitaal) ondertekend zijn, worden niet behandeld. Wij kunnen uw verzoek dan immers niet uitvoeren.

Conflict met uw buren

Onze ervaring is dat een handhavingsverzoek niet geschikt is om een conflict met uw buren op te lossen. Als een procedure handhavingsverzoek is gestart, zijn de gevolgen bijna niet omkeerbaar. U wordt daarom verwezen naar buurtbemiddeling.

Klachten over de organisatie

Bij een klacht over de gemeentelijke organisatie of medewerker wordt een andere procedure gevolgd.

Heeft u gevonden wat u zocht?