Wanneer u vermoedt dat regels van de gemeente niet worden nageleefd, kunt u een verzoek doen tot handhaving. U vraagt dan van ons om hierover een beslissing te nemen. Wij kunnen besluiten om handhavend op te treden, maar hier ook van afzien of gedogen. 

Bij gedogen blijft de situatie die eigenlijk niet mag toch in stand. Dit kan alleen als sprake is van een bijzondere omstandigheid. Belangrijk is verder dat wij een besluit nemen. Hiertegen kunt u bezwaar en beroep instellen. De verdere procedure ziet er dus hetzelfde uit als bij een besluit op een aanvraag van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning.

Wanneer kunt u om handhaving verzoeken?

Wanneer u overlast ervaart en vermoedt dat regels van de gemeente niet worden nageleefd, kunt u een verzoek doen tot handhaving. U vraagt dan van ons om de situatie te onderzoeken en hierover een beslissing te nemen.

Aan welke eisen moet het handhavingsverzoek voldoen?

Een handhavingsverzoek is een formeel verzoek. De procedure is in de wet geregeld. Dit heeft als gevolg dat er bepaalde eisen zijn waaraan een verzoek moet voldoen, voordat wij het verzoek in behandeling kunnen nemen:

 • U moet belanghebbende zijn. Dit betekent dat u zelf direct en persoonlijk last hebt van het overtreden van de regels. U bent bijvoorbeeld geen belanghebbende als u klaagt over iemand die in een dorp verderop een schuurtje bouwt zonder vergunning.
 • Wij hebben voldoende informatie nodig om de situatie goed te kunnen beoordelen. Bij onduidelijkheden kunnen wij u vragen uw verzoek aan te vullen.
 • Een handhavingsverzoek kan niet anoniem worden ingediend. Wij moeten namelijk kunnen nagaan welk persoonlijk belang u heeft bij de handhaving. U moet het handhavingsverzoek ondertekenen.
 • Uw handhavingsverzoek moet gericht zijn op bestuursrechtelijke handhaving. De gemeente kan niet handhaven op contractuele afspraken onderling of specifieke overtredingen van het burenrecht. Bij strafbare feiten kunt u aangifte of een melding doen bij de politie.
   

U kunt er ook voor kiezen om een melding te doen 

Bij gebreken in de openbare ruimte kunt u een melding doen. U kunt hier ook voor kiezen als u anoniem wilt blijven. Een melding is geen verzoek om handhaving. U ontvangt van ons dan ook geen formeel besluit. De melding wordt wel onderzocht. Bij klachten over de openbare ruimte kunt u denken aan parkeeroverlast, een verzakte stoep, kapotte speeltoestellen, onderhoud van groenvoorzieningen en riolering of een verkeersonveilige situatie. Via ‘Melding woon- of leefomgeving’ kunt u uw melding digitaal doorgeven.

Online regelen

Een handhavingsverzoek indienen

Een organisatie gebruikt e-herkenning. Doet u het verzoek als inwoner? Dan gebruikt u Digid.

Goed om te weten

Als sprake is van een vermoedelijke milieuovertreding van een bedrijf, wordt uw handhavingsverzoek door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant behandeld (ODZOB).

Bij de behandeling van uw verzoek kijken wij naar uw belangen, het algemeen belang en de belangen van de overtreder (de persoon of het bedrijf over wie het verzoek gaat). Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek hebt ingediend. U kunt een verzoek om handhaving dus niet anoniem indienen.

Schriftelijk of online met het e-formulier een verzoek indienen

U kunt uw verzoek ook schriftelijk of door het invullen van een e-formulier indienen. Geef daarbij in elk geval de volgende informatie:

 • uw gegevens (naam, adres, woonplaats en contactgegevens)
 • informatie over de mogelijke overtreding:
 • locatie (adres en woonplaats)
 • beschrijving van de mogelijke overtreding
 • welke actie(s) wilt u dat de gemeente onderneemt?
 • welk belang hebt u (waarom bent u belanghebbende)?
 • is er sprake van een noodsituatie? Zo ja, waarom?

Indien bekend:

 • naam van de persoon die volgens u in overtreding is
 • wetten of regels die overtreden worden
 • eventuele bijlagen van de situatie, bijvoorbeeld een foto

Hoe lang duurt het?

Wij nemen meestal binnen 8 weken een definitief besluit over uw handhavingsverzoek
U ontvangt van ons een brief waarin staat of wij uw handhavingsverzoek in behandeling kunnen nemen en – als uw verzoek in behandeling wordt genomen – hoe wij handhaven tegen de overtreding. Dit besluit nemen wij binnen 8 weken. Als wij meer tijd nodig hebben, ontvangt u daarover bericht van ons.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Wat valt niet onder een Verzoek om handhaving?

Alle handhavingsverzoeken die anoniem of niet ondertekend zijn. Wij kunnen uw verzoek dan immers niet meer met u terugkoppelen en wij kunnen niet verifiëren welk persoonlijk belang u heeft bij de handhaving.

Meldingen over uw buurt

U kunt uw meldingen, ontevredenheid, opmerkingen en vragen betreffende onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden, groenvoorziening en riolering kwijt in de vorm van een Melding over uw buurt. Deze melding kunt u ook geven in geval van overhangende takken, opruimen blad en onkruid. Via het product Melding woon- of leefomgeving kunt u uw melding digitaal doorgeven.

Klachten over de organisatie

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het werk van de gemeente of één van haar afdelingen. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker van onze gemeente te woord bent gestaan. In dat geval kunt u een klacht indienen bij de gemeente. 

Heeft u gevonden wat u zocht?